வரலாறு காணாத விலை ஏற்றம்- தங்கம்!

0.0 00  தங்கம் வரலாறு காணாத விலை ஏற்றம்! தங்கத்தின்(gold) மதிப்பானது எப்போதும் குறையாது என்பது மீண்டும் மீண்டும் நிரூபணம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. கடந்த செப்டம்பர் மாதம்

Read more
Close